Kzezszuy

2019-02-11 unasukeCreated on 2019-02-11 by unasuke

  今日やったこと

  • エンジニアリング組織論への招待
  • 録音チャレンジ

  エンジニアリング組織論への招待

  読了。

  録音チャレンジ

  podcastに向けての準備